December 2018
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >
 
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7 (11-1)대설
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16 (11-10)
 17
 18
 19
 20
 21 (11-15)
 22동지
Ngày hội quốc phòng toàn dân
 23
 24
 25
Giáng sinh/Nôen성탄절
 26 (11-20)
 27
 28
 29
 30
 31